Entries by

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ „ЛАФ-Велизаров и С-ИЕ“ СД стартира изпълнението на одобрен за финансиране  проект № BG06RDNP001-4.014-0010 „Инвестиции за повишаване на ефективността в млекопреработвателно предприятие“ по  процедура № BG06RDNP001-4.014 „Целеви прием за проектни предложения с инвестиционна стойност до 300 000 евро“ по  подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“  от Програма за […]

Програма за развитие на селските райони

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ „ЛАФ – ВЕЛИЗАРОВ И С-ИЕ“ СД подписа договор BG06RDNP001-4.015-0243-C01/27.07.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“, с предмет изпълнение на проект: „Инвестиции в оборудване на предприятие за млекопреработка и ВЕИ“. Проектът е насочена към закупуване и въвеждане в експлоатация на следните машини и […]