Entries by

Програма за развитие на селските райони

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ „ЛАФ – ВЕЛИЗАРОВ И С-ИЕ“ СД подписа договор BG06RDNP001-4.015-0243-C01/27.07.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“, с предмет изпълнение на проект: „Инвестиции в оборудване на предприятие за млекопреработка и ВЕИ“. Проектът е насочена към закупуване и въвеждане в експлоатация на следните машини и […]