ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

„ЛАФ-Велизаров и С-ИЕ“ СД стартира изпълнението на одобрен за финансиране  проект № BG06RDNP001-4.014-0010 „Инвестиции за повишаване на ефективността в млекопреработвателно предприятие“ по  процедура № BG06RDNP001-4.014 „Целеви прием за проектни предложения с инвестиционна стойност до 300 000 евро“ по  подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“  от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.  Проектът на СД „Лаф-Велизаров и С-ие“ включва закупуване на напълно автоматизирани производствени линии за производство на сирене в блок форми и кашкавал. Проектът ще постигне повишаване на ресурсната ефективност в предприятието чрез изграждане на фотоволтаични централи за производство на електрическа енергия за собствени нужди. 

Основната цел на инвестиционното намерение е постигане на максимална ефективност и по-високо качеството на продукцията. Чрез въвеждането в експлоатация на оборудване с интегрирани цифрови технологии и с автоматизиран контрол ще се повиши значително производителността, ще се минимизират грешките, резултат от човешкия фактор. Дружеството ще може да предложи на пазара сирене в стандартизиран размер, произведено в блок форми, за което се наблюдава повишено търсене. Освен постигане на много по-добро качество, съществен ефект от реализацията на проекта ще бъде намаляване на себестойността на произвежданите продукти чрез влагане на по-малко труд на тон готова продукция поради автоматизация на технологичните процеси и чрез значително редуциране на разходите за електроенергия – чрез използване на собствена ел. енергия, произведена от новите фотоволтаични централи.  Крайният резултат ще бъде повишаване на конкурентоспособността на СД „Лаф-Велизаров и С-ие“ 

Стойността на одобрените разходи за финансиране е 586 736,67лв. Размерът на одобрената безвъзмездна финансова помощ е 293 368,33 лв. Крайният срок за изпълнение на проекта е 15.06.2025г.

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

„ЛАФ – ВЕЛИЗАРОВ И С-ИЕ“ СД подписа договор BG06RDNP001-4.015-0243-C01/27.07.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“, с предмет изпълнение на проект: „Инвестиции в оборудване на предприятие за млекопреработка и ВЕИ“.

Проектът е насочена към закупуване и въвеждане в експлоатация на следните машини и линии:  Автоматична линия за производство на айрян и млечнокисели продукти – 1 брой; Автоматична линия за вакуум опаковане, претегляне и етикетиране на сирене,кашкавал и извара – 1 брой; Линия за дозирано пълнене на кисело мляко в РР кутии с вместимост до 10 л – 1брой; Машина за стреч опаковане на палети с въртящо се рамо и автоматичен режим наработа – 1 брой и изграждане на Фотоволтаична електрическа централа 119,665 kWp, за собствени нужди напредприятието – 1 брой – за осигуряване на електроенергия за собствени нужди намлекопреработвателното предприятие. 

Проекта ще се осъществи със средства по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, като общата сума на инвестицията е 806 095.94 лв., от които 403 047.97 лв. безвъзмездна финансова помощ и 403 047.97 лв. собствено съфинансиране.

Цели на проекта:

Основната цел на настоящия проект е модернизиране на дейността на кандидата, автоматизиране на производствени процеси и постигане на високо качество на произвежданите продукти, което несъмнено ще повиши конкурентоспособността на дружеството, а оттам и неговото финансово благосъстояние., с което ще се създаде устойчива заетост, вкл. на територията на селските райони в страната.

  • добавяне на стойност към произвежданите в млечни продукти;
  • по-ниска себестойност;
  • намалени разходи за електро енергия;
  • автоматизиране на производствените процеси за по-лесна проследимост на производствения цикъл и гарантиране качеството на продуктите;

Резултати: 

  • добавяне на стойност към произвежданите в млечни продукти;
  • по-ниска себестойност;
  • автоматизиране на производствените процеси за по-лесна проследимост на производствения цикъл и гарантиране качеството на продуктите;