ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

„ЛАФ-Велизаров и С-ИЕ“ СД стартира изпълнението на одобрен за финансиране  проект № BG06RDNP001-4.014-0010 „Инвестиции за повишаване на ефективността в млекопреработвателно предприятие“ по  процедура № BG06RDNP001-4.014 „Целеви прием за проектни предложения с инвестиционна стойност до 300 000 евро“ по  подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“  от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.  Проектът на СД „Лаф-Велизаров и С-ие“ включва закупуване на напълно автоматизирани производствени линии за производство на сирене в блок форми и кашкавал. Проектът ще постигне повишаване на ресурсната ефективност в предприятието чрез изграждане на фотоволтаични централи за производство на електрическа енергия за собствени нужди. 

Основната цел на инвестиционното намерение е постигане на максимална ефективност и по-високо качеството на продукцията. Чрез въвеждането в експлоатация на оборудване с интегрирани цифрови технологии и с автоматизиран контрол ще се повиши значително производителността, ще се минимизират грешките, резултат от човешкия фактор. Дружеството ще може да предложи на пазара сирене в стандартизиран размер, произведено в блок форми, за което се наблюдава повишено търсене. Освен постигане на много по-добро качество, съществен ефект от реализацията на проекта ще бъде намаляване на себестойността на произвежданите продукти чрез влагане на по-малко труд на тон готова продукция поради автоматизация на технологичните процеси и чрез значително редуциране на разходите за електроенергия – чрез използване на собствена ел. енергия, произведена от новите фотоволтаични централи.  Крайният резултат ще бъде повишаване на конкурентоспособността на СД „Лаф-Велизаров и С-ие“ 

Стойността на одобрените разходи за финансиране е 586 736,67лв. Размерът на одобрената безвъзмездна финансова помощ е 293 368,33 лв. Крайният срок за изпълнение на проекта е 15.06.2025г.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *