ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

„ЛАФ – ВЕЛИЗАРОВ И С-ИЕ“ СД подписа договор BG06RDNP001-4.015-0243-C01/27.07.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“, с предмет изпълнение на проект: „Инвестиции в оборудване на предприятие за млекопреработка и ВЕИ“.

Проектът е насочена към закупуване и въвеждане в експлоатация на следните машини и линии:  Автоматична линия за производство на айрян и млечнокисели продукти – 1 брой; Автоматична линия за вакуум опаковане, претегляне и етикетиране на сирене,кашкавал и извара – 1 брой; Линия за дозирано пълнене на кисело мляко в РР кутии с вместимост до 10 л – 1брой; Машина за стреч опаковане на палети с въртящо се рамо и автоматичен режим наработа – 1 брой и изграждане на Фотоволтаична електрическа централа 119,665 kWp, за собствени нужди напредприятието – 1 брой – за осигуряване на електроенергия за собствени нужди намлекопреработвателното предприятие. 

Проекта ще се осъществи със средства по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, като общата сума на инвестицията е 806 095.94 лв., от които 403 047.97 лв. безвъзмездна финансова помощ и 403 047.97 лв. собствено съфинансиране.

Цели на проекта:

Основната цел на настоящия проект е модернизиране на дейността на кандидата, автоматизиране на производствени процеси и постигане на високо качество на произвежданите продукти, което несъмнено ще повиши конкурентоспособността на дружеството, а оттам и неговото финансово благосъстояние., с което ще се създаде устойчива заетост, вкл. на територията на селските райони в страната.

  • добавяне на стойност към произвежданите в млечни продукти;
  • по-ниска себестойност;
  • намалени разходи за електро енергия;
  • автоматизиране на производствените процеси за по-лесна проследимост на производствения цикъл и гарантиране качеството на продуктите;

Резултати: 

  • добавяне на стойност към произвежданите в млечни продукти;
  • по-ниска себестойност;
  • автоматизиране на производствените процеси за по-лесна проследимост на производствения цикъл и гарантиране качеството на продуктите;