facebook
млечни продукти

Суровината

Към момента изкупуваната суровина е произведена в български ферми намиращи се основно в планински или полупланински райони на северозападна България. Млекопреработвателното предприятие изкупува суровина от лицензирани ферми и млекосъбирателни пунктове.

Мрежата за изкупуване е изградена на териториален принцип обхващащ ферми и млекосъбирателни пунктове в областите Видин и Монтана като млекопроизводителите предаващи мляко за предприятието са над 100. Осигуряването на качествена суровина за производството на млечни продукти е една от основните цели на фирмата за постигането на която се прилага строг контрол в лабораторията на предприятието и в акредитирани външни независими лаборатории.